8 thoughts on “Tôi đã yêu cậu rồi.

  1. Thô quá anh ơi. Anh phải nói cho hoa mỹ vô. Như kiểu “Mỗi lần nhìn thấy cậu, toàn thân tớ nóng lên, cổ họng thì lại khô đến đắng, bụng dưới truyền từng luồng nhiệt tỏa ra khắp người, tớ muốn thấy cậu đỏ mặt nhìn tớ, muốn thấy cậu ngại ngùng rên rỉ, muốn thấy cậu khát cầu dưới thân tớ, tớ muốn làm cậu dục tiên dục tử, muốn bắn vào cậu, muốn cậu trở thành của tớ.”

      • Ù ôi cô ơi. Văn tôi như hạch í, lâu lâu bừng lên một phát viết được miếng ấy thoii :)))

    • Ôi Tôi nghe còn muốn đổ đây, công mà nói thế thì thụ đổ lâu òi….

Leave a Reply